Voortraject diabetes

Het voortraject wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of een diabetesconventie.

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Verwachtingen huisarts/huisartsenpraktijk:

 1. De betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren.
 2. De klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol.
 3. Doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering.
 4. De individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.

Er moet geen aanvraagformulier verzonden worden naar de mutualiteiten.
Er worden geen diabetespas-boekjes meer verstuurd naar patiënten in dit ‘voortraject’. 

Dieetadvies en podologie: wat moet er op het voorschrift van de huisarts staan?

Patiënten binnen het voortraject hebben recht op terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.

Het gaat om de verstrekking: 

 • Diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar

 • Podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.

 

Vanaf 1 mei 2018: nieuwe regelgeving binnen het voortraject diabetes:

 1. Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject’: nieuwe educatieverstrekkingen voor een subdoelgroep patiënten.

Er zijn geen wijzigingen voor de diëtetiek en podologieverstrekkingen. Patiënten hebben recht op 2 terugbetaalde verstrekkingen diëtetiek en voor de patiënten behorende tot de risicogroep 2 verstrekkingen podologie ( per jaar, ongeacht of zij terugbetaalde educatieverstrekkingen krijgen of niet).

Download de volgende documenten: Verwijsbrief naar podoloog, Voorschrift Podologie, Verwijsbrief naar diëtist diabetes, Voorschrift Dieetadvies

 • Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij
  • een verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft
  • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
   leeftijd 15-69 jaar
   EN
   cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als BMI > 30
   EN/OF
  • arteriële hypertensie
  • een voorschrift van de huisarts heeft

 • Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen
 • De educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts
 • Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszittin 2 uur voor maximum 10 deelnemers
 • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
 • De verstrekkingen worden volledig terugbetaald
 • De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen  
 • De verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden
 • De groepszittingen mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging
 • Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt:
    • Diabeteseducatoren : informatie over de ziekte en levensstijl, individueel of in groep
    • Diëtisten : educatie diëtetiek, individueel of in groep
    • Apothekers : aansporen tot therapietrouw, individueel of in groep
    • Verpleegkundigen : opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning, individueel aan huis bij de patiënt
    • Kinesitherapeuten : aansporen tot lichaamsbeweging, in groep

Download het voorschrift dat de huisarts vanaf 1 mei 2018 kan gebruiken voor doorverwijzing naar diabeteseducator/diëtist/kinesist/verpleegkundig Voorschrift educatie voortraject

Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie:

 Nomenclatuurnummers Voortraject

Huisarts: 102852

Educatie:

• Diabeteseducatoren:

Individuele educatie: 794253

Groepseducatie: 794334

 • Diëtisten:

Individuele educatie: 794275

Groepseducatie: 794356

 • Apothekers:

Individuele educatie: 794290

Groepseducatie: 794371

 • Verpleegkundigen:

Enkel individuele educatie aan huis: 794312

 • Kinesitherapeuten:

Enkel groepseducatie: 794393

Podologie: 771153

Diëtetiek: 771131

Extra uitleg bij deze verstrekkingen en nomenclatuurnummers

Nomenclatuurcodes voor diabeteseducatoren

794253 Individuele zitting diabeteseducatie door een diabeteseducator:
informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur

794334 Groepszitting diabeteseducatie door een diabeteseducator: informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

Het is de opdracht van de diabeteseducator tijdens die zittingen:

De rechthebbende duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over diabetes en de behandeling ervan:
1) oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen;
2) herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën;
3) effect van geneesmiddelen op de glycemie, teneinde de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen...);
4) adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken;
5) op reis te nemen maatregelen.

De rechthebbende te motiveren om zijn levensstijl en -hygiëne aan te passen:
1) evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging;
2) voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen;
3) een goede mond- en tandverzorging aanhouden.

De rechthebbende maatschappelijke informatie te geven: onder meer over  het rijbewijs voor diabetici enz.


Nomenclatuurcodes voor diëtisten

794275 Individuele zitting diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur

794356 Groepszitting diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diëtist van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

Tijdens die zittingen geeft de diëtist de rechthebbende nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes:
1) bereiding en spreiding van de maaltijden in functie van de behandeling;
2) rekening houden met de soorten, de verdeling en de hoeveelheden koolhydraten en vetten;
3) etiketten op voedingsmiddelen correct lezen;
4) opvolging dieet om gewicht te verliezen.

 
Nomenclatuurcodes voor apothekers

794290 Individuele zitting diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw gedurende minstens 30 minuten, in een lokaal ter beschikking gesteld door de apotheker, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur

794371 Groepszitting diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de apotheker van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

Het is de opdracht van de apotheker tijdens die zittingen, de voorbereiding ervan en/of de opvolging ervan:
1) voorafgaandelijk alle geneesmiddelen (antidiabetica of andere middelen) die de rechthebbende inneemt en diens therapietrouw te onderzoeken (posologie, ogenblik van de inname, ondervonden problemen, bezorgdheden, vergetelheden...);
2) gedetailleerde en begrijpelijke informatie aan de rechthebbende te geven over de geneesmiddelen, het juiste gebruik ervan, het beste moment voor de inname ervan, het omgaan met bijwerkingen, de combinaties die moeten worden vermeden (bijv. NSAID en metformine), het omgaan met problemen (bijv. hypoglycemie) en de alarmsignalen die een medische raadpleging noodzakelijk maken;
3) documentatie te verstrekken die de kernboodschappen bevat die gevalideerd zijn en afgestemd zijn op de medicatie;
4) therapietrouw te bevorderen en hulpmiddelen voor te stellen (informatiefolders, medicatieschema's, weekdoos, ...);
5) de therapietrouw inzake de medicatie op te volgen;
6) feedback te geven aan de voorschrijvende arts en deze onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke bevinding waarvoor een snel optreden bij de rechthebbende gerechtvaardigd is.

 
Nomenclatuurcode voor verpleegkundigen

794312 Individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning gedurende minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis

 Het is de opdracht van de verpleegkundige tijdens die zittingen:
1) op basis van een anamnese, de evaluatie van de algemene toestand en de opvolging ervan, de aanwezige risico’s en eventuele problemen te detecteren, te onderzoeken en te objectiveren;
2) de rechthebbende op de hoogte te brengen van de conclusies over de mogelijke problemen en risico's die aan het licht zijn gekomen;
3) de rechthebbende te adviseren en hem te motiveren tot zelfzorg om over zijn eigen gezondheid te waken en zijn behandeling, dieet en levensstijl zelf in handen te nemen en nauwgezet te volgen;
4) bepaalde parameters te meten die rechtstreeks of onrechtstreeks op diabetes betrekking hebben en hiervan een longitudinaal overzicht bij te houden


Nomenclatuurcode voor kinesitherapeuten

794393 Groepszitting diabeteseducatie door een kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de kinesitherapeut van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

Het is de opdracht van de kinesitherapeut tijdens die zittingen:
1) de rechthebbenden te herinneren aan het belang van regelmatige lichaamsbeweging en te motiveren om hun levenswijze en levenshygiëne aan te passen en regelmatig lichaamsbeweging te hebben;
2) de rechthebbenden een individueel programma te geven met oefeningen voor thuis en hen te motiveren dit programma zelfstandig verder te zetten.


Verslag individuele diabeteseducatie

De diabeteseducator, de diëtist, de apotheker, de verpleegkundige en de kinesitherapeut die een of meer individuele zittingen hebben verleend, stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiënt de voorgeschreven individuele zittingen heeft gekregen of, bij ontstentenis, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken.

Zij houden voor elke patiënt van individuele zittingen een dossier bij met betrekking tot de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend. Zij bewaren alle elementen van het dossier betreffende een educatiejaar voor een rechthebbende gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

Zie in verband met alle regelgeving ook volgende:website:http://zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Diabetes/Gezondheid.asp of klik op volgende link om alles nog eens op een rijtje te zien: FAQ regelgeving diabetes 2018 (002)

Honoraria

Individuele zitting 22,52 euro, per zitting van minstens 30 minuten 

Groepszitting 14,08 euro per zitting van minstens 2 uur , voor max 10 deelnemers, per  deelnemer

 

 Vragen en antwoorden voortraject diabetes

Kan de diabeteseducator VP ook educatie aan huis geven of is het enkel de thuisverpleegkundige die aan huis mag gaan?
De patiënten met een voortraject zitten in een vroeger ziektestadium Zij kiezen samen met hun huisarts het type educatie In de meerderheid van de gevallen zal educatie over de ziekte en levensstijl ( diabeteseducator) , educatie diëtetiek ( diëtist), aansporen tot therapietrouw ( apotheker) of aansporen tot lichaamsbeweging ( kinesitherapeut ) het best aansluiten op de individuele noden van de patiënt De verpleegkundige mag uitsluitend educatie opvolgingsbezoek/zelfmanagementondersteuning thuis geven bij de patiënt Deze educatie is vooral bedoeld voor patiënten die moeilijk te motiveren zijn om educatie te volgen of zich moeilijk kunnen verplaatsen Een verpleegkundige-diabeteseducator mag als verpleegkundige educatie opvolgingsbezoek/zelfmanagementondersteuning thuis geven bij de patiënt Hij zal dan de nomenclatuurcode van de educatie door een verpleegkundige ( 794312 individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige opvolgingsbezoek /zelfmanagementondersteuning) moeten gebruiken.

Is sessietijd uitsluitend ‘ bij pt. aanwezig zijn’ of kan vb. verslag maken of telefonisch insuline titreren ook beschouwd worden als ‘sessietijd’?
Een zitting educatie van 30 minuten betekent 30 minuten educatie van de patiënt